Bertil Larsson

SDC-en drivkraft i utvecklingen
"Skogsbruket har ett komplicerat produktflöde. Få branscher har en fabrik i ständig rörelse över stora geografiska områden där produktions- och lagerplatser startas och avslutas i ett ständigt ökande tempo. Många produkter, många kunder och en väderberoende infrastruktur är andra faktorer som bidrar till komplexiteten.

Vi står nu vid en brytpunkt. Den tekniska utvecklingen i form av bättre mobil datakommunikation, fordonsdatorer, apteringsdatorer, GIS och GPS har gett oss nya instrument att spela på. Bättre planerings- och tillverkningsprocesser, precisare transportstyrning och kortare ledtider ger möjligheter att prognostisera, tillverka och leverera specificerade volymer vid rätt tidpunkt. Med andra ord kundanpassning.

SDC:s avgörande fördel är att man kan agera och leverera tjänster gränslöst. I första hand ska SDC utveckla nomenklatur, standards samt teknik inom området datakommunikation. En utveckling av vital betydelse för enskilda företag men som på sikt också kan bli en stark möjliggörare för gemensamma systemlösningar. Jag skönjer ett antal drivkrafter för ett framtida mer kundanpassat flöde. Utgå t ex från ett sågverk, en fiberindustri eller ett värmeverk och blicka bakåt i råvaruflödet. Av högsta intresse är då inte enskilda leverantörers prestation utan det samlade totala råvaruflödet från både stora och små leverantörer. Med andra ord – det är stor efterfrågan på gränslös och samordnad informationsförsörjning.

SDC kan utifrån en solid och stabil grund, med bred erfarenhet och hög kompetens vara både en drivkraft i utvecklingen och en möjlig tjänsteleverantör."