Jan Gustafsson

Gränslös transporteffektivitet
"Så länge det finns en sund konkurrens finns det också ett ständigt behov av vidareutveckling. I vår del av skogsnäringen gäller det att såväl sänka kostnader som att effektivisera råvaruutnyttjandet. Kunden måste naturligtvis sättas i fokus och arbetet ske utefter hela process- och värdekedjan.

SDC har varit en viktig och framgångsrik aktör för att sänka administrationskostnaderna utefter hela processkedjan, men också bidragit till att effektivisera styrningen av virkesråvaran. Av våra totala processkostnader från stubbe till industri svarar transporterna för en mycket stor och växande andel. Utvecklingsinsatser inom området är alltså ytterst angelägna och vinster kan göras genom att ytterligare förbättra bl.a. lägesbyten, rutt- och returtransporter, ledtider, lagerstyrning och resurssamverkan. Tillspetsat kan man säga att effektiva transporter handlar lika mycket om informationshantering som att fysiskt förflytta råvaran. En gemensamma målsättning för aktörer inom området måste vara att skapa förutsättningar för en gränslös transporteffektivitet. Uppdraget ska utmynna i att vi kör kortare med minskade ställtider samt med högre last- och fordonsbeläggning.

För att hämta hem potentiella vinster måste vi bl.a. bli bättre på att utnyttja befintlig information, att skapa ny och att göra den tillgänglig. Via SDC har vi en utomordentlig bas och infrastruktur att bygga på. Jag ser SDC som ett viktigt gemensamt informations-tekniskt nav för den sammanhållna "bärlinan" av information utefter hela den skogliga värdekedjan."